اخبار

ازمون استخدامی در سال ۹۴

آزمون استخدامی در سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جدید التاسیس و توسعه در مشاغل بهداشتی و درمانی به صورت پیمانی استخدام می نماید.

اشتراک در اخبار