اطلاعيه پذيرش تامین نیروی انسانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) کلیشاد و سودرجان