مرکز مشاوره شغلی و کاریابی پزشکان

 

ردیف

شغل درخواستی

شرایط

محدوده

حقوق

جنس

سرویس

ساعت کاری

۱

پرستار

لیسانس

زرین شهر

اداره کار

فرقی ندارد

از کل استان به زرین شهر

۷ تا ۱۶:۳۰

۲

تکنسین رادیولوژی

-

چهارباغ بالا

توافقی

خانم

-

۱۶ تا ۲۰:۳۰

۳

پرستار یا ماما

لیسانس یا کاردانی

چمران

توافقی

فرقی ندارد

-

-

۴

ماما یا پرستار

فوق دیپلم

خ مدرس

توافقی

خانم

خ امام خمینی

۷:۳۰ تا ۱۶

۵

پرستار

کارشناس پرستار

رباط

ساعتی

خانم

ندارد

۸ تا ۱۴

۱۴ تا ۲۰

۶

پزشک عمومی

-

پارک لاله

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

توافقی

۷

پزشک عمومی

-

خ رزمندگان

ساعتی ۱۲ تومان

آقا

ندارد

۸ صبح تا ۸ شب

۸

دندانپزشک

پروانه داشته باشد –دستگاههای لازم دندانپزشکی موجود است

خ مدرس

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

۲ شیفت صبح و بعد از ظهر

۹

فوق تخصص رادیولوژی

سابقه کار  داشته باشد

خ رباط

توافقی

آقا

ندارد

توافقی

۱۰

متخصص چشم پزشک

سابقه کار داشته باشد

خ رباط

توافقی

آقا

ندارد

توافقی

۱۱

متخصص پوست

سابقه کار داشته باشد

خ رباط

توافقی

آقا

ندارد

توافقی

۱۲

متخصص اطفال

-

خ آتشگاه

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

توافقی

۱۳

متخصص ارتوپد

-

خ آتشگاه

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

توافقی

۱۴

متخصص داخلی اعصاب

-

خ آتشگاه

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

توافقی

۱۵

پزشک عمومی

-

سه راه حکیم نظامی

توافقی

آقا

ندارد

شیفت شب

۱۶

پرستار و ماما

کاردانی

خ شهیدان غربی

توافقی

خانم

ندارد

شیفت چرخشی

۱۷

متخصص رادیولوژی

سابقه کار داشته باشد برای تصدی شغل مسئول فنی

خ جی

توافقی

فرقی ندارد

ندارد

توافقی

۱۸

مامایی

خوابگاه دارد. قراردادی

تودشک

یک میلیون تومان

خانم

ندارد

توافقی