مشاور رئيس دانشگاه و مسئول استاني دفتر كارآفريني

مهندس اکبر بدیعی
عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدارک :
۱-       لیسانس علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران
۲-       فوق لیسانس بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳-       دارای مدرک مربی تدریس دورهای کارآفرینی (NFTE)National Foundation teaching En tre preneur ship
 
مسئولیت ها:
۱-       عضو هیات علمی گروه بیوشیمی
۲-       مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر استانی کارآفرینی
۳-       مسئول آزمایشگاه بیوشیمی گروه بیوشیمی
۴-       مسئول پرسنلی و روابط عمومی بسیج استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۵-    رئیس اداره بازرسی, ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
۶-    مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران دانشگاه