اشتغال زايي

كارآفرينان در ايجاد اشتغال نيز نقش مهمي ايفا مي نمايند. در حدود نيمي از كاركنان كشورهاي توسعه يافته در كسب و كارهاي كوچك مشغول فعاليت هستند. بيشتر مشاغل جديد ر ا كسب و كارهاي كوچك ايجاد مي كنند و سهم اين كسب و كارها در بازار كار در حال افزايش است .
 
از سال ۱۹۸۰ تا كنون ، كسب و كارهاي كوچك در اقتصاد آمريكا بيش از ۳۴ ميليون شغل ايجاد كرده اند. اين در حالي است كه تعداد كاركنان شركت هاي بزرگ در اين كشورها كاسته شده است. در ايالات متحده آمريكا ، ۵/۸۱ درصد از مشاغل جديد از طريق شركت هاي تازه تاسيس به وجود آمده و ۱۵% از شركت هاي تازه تاسيس ، ۷۷% از مشاغل جديد را ايجاد كرده اند