ايجاد تحرك قتصادي و اجتماعي

 

از پيامدهاي كارآفريني مي توان به بهبود وضعيت اقتصادي فقرا و وارد شدن زنان به عرصه هاي كسب و كار و افزايش مالكيت آنها در كسب كارها ، اشاره كرد ( در ايالات متحده ، سهم مالكيت زنان در كسب كارها از ۴% در سال ۱۹۷۰ ، ۳۵% در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است .)