ايجاد صنايع نو

بسياري از صنايع جديد از پيامدهاي كارآفريني مي باشند . صنايع نظير ، كامپيوترهاي شخصي ، بيوتكنولوژي ، تلويزيون هاي كابلي ، نرم افزارهاي شامل محصولات جديد نفتي ، ارتباطات بي سيم ، خدمات پستي صوتي ، تلفن هاي همراه ، فروشگاه هاي اينترنتي ، رسانه هاي ديجيتالي و .....