ايجاد و رشد تكنولوژي

 

 
بيش از ۶۷درصد از نوآوريهاي تكنولوژيك و حدود ۹۵ درصد از نوآوريهاي منجر به تحولات بنيادي را كسب و كارهاي كارآفرينانه پديد آورده اند .
كارآفرينان از طريق ايجاد فنآوري . ارائه محصولات و خدمات جديد ، قدرت انتخاب مصرف كنندگان را افزايش داده و با افزايش بهره وري ، سرگرميهاي نو ، بهبود بهداشت و سلامتي ، تسهيل ارتباطات و ... موجب افزايش كيفيت زندگي مي شوند.
در واقع بخش اعظم صنايع جديدي كه يك نسل پيشتر موجود نبود را كارآفرينان ايجاد كرده اند كه مي توان از كامپيوترهاي شخصي ، تلفنهاي همراه ، خريد از طريق اينترنت و سرگرميهاي ديجيتال به عنوان نمونه هايي از آن ذكر نمود.