حضور نمایندگان ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در اصفهان