خلاصه اهداف طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور

به طور خلاصه اهداف طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور به شرح ذيل می باشد:
- ترويج روحيه و فرهنگ کارآفرينی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرينی، کارآفرينان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ايجاد اشتغال و رفاه.
- ترغيب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرينی.
- گسترش تحقيقات تفصيلی در خصوص کارآفرينان، پروژه های کارآفرينی، محيط و فضای کارآفرينان و ساير زمينه های مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران