دلايل مطرح شدن طرح توسعه كارآفريني

مطالعه و بررسی در زمينه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع کارآفرينی در کشورهای مختلف بيانگر اين است که دانشگاه ها در زمينه های آموزشی و پژوهشی پيشقدم بوده اند. لذا در ايران نيز چنين رسالتی برای دانشگاه ها متصور است. علاوه بر اين سيستم نظام آموزشی کشور ما، بويژه در بخش آموزش عالی با هدف تربيت نيروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است. اين مسئله موجب گرديده که فارغ التحصيلان بدون توجه و قصد بکارگيری آموخته ها و نيز قوه خلاقيت و ابتکار خود در راستای شروع کاری نو و ارائه محصول و يا خدمتی جديد، صرفاً به دنبال يافتن موقعيت های شغلی وارد بازار کار نيروی انسانی شوند. اين در حالی است که در شرايط فعلی کشور ما جذب نيروی انسانی آماده به کار تقريباً متوقف شده است و بخش خصوصی نيز توان جذب فارغ التحصيلان آماده به کار را ندارد.
با توجه به اينکه يکی از پيامدهای مثبت پديده کارآفرينی اشتغال مولد می باشد، طرح توسعه کارآفريني با هدف رفع معضل فعلی کشور در زمينه بيکاری و نيز بهره مند شدن از ساير پيامدهای کارآفرينی همانند بروز خلاقيت ها ، توليد ثروت ، ايجاد، توليد و به کارگيری فناوری ، رشد اعتماد به نفس در بين دانشگاهيان و فارغ التحصيلان و جلوگيری از مهاجرت نخبگان ارائه شده است.