رشد اقتصادي

 

ویژگي بارز اقتصاد امروز ، تغييرات سريع است . لذا كشورهايي مي توانند در چنين اقتصادي موفق باشند كه قابليت تطبيق با اين تغييرات را داشته باشند . كشورهايي كه در آنها ، ميزان فعاليتهاي كارآفرينانه بالاتر است ، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعيت بهتري كسب كنند.
 
تحقيقات انجام شده نشان داده كه رشد اقتصادي با فعاليتهاي كارآفرينانه ارتباط مستقيم دارد. در تحقيق – كه به صورت ، ‌ساليانه فعاليتهاي كارآفريني و تاثيرات آن در كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد و در حال حاضر در بيش از ۲۰ كشور جهان صورت مي گيرد- اين نتيجه بدست آمده كه نرخ رشد اقتصادي يك كشور رابطه معني داري با سطح فعاليتهاي كارآفريني آن دارد.