فعالیتهای تحقیقاتی

-          کارآفرین چیست ؟  ( مهندس اکبر بدیعی – دکتر محمد رضا روستا      بهمن ماه ۱۳۸۶ )
-          کلینیک مشاوره کارآفرین   ( مهندس اکبر بدیعی – دکتر محمد رضا روستا      بهمن ماه ۱۳۸۶ )
-          جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در نظامهای اقتصادی و اجتماعی ( مهندس اکبر بدیعی – دکتر محمد رضا روستا      اسفند ماه ۱۳۸۶ )
-          ساز و کار مدیریت توسعه کارآفرین در کشور ( طرح ایجاد سازمان کارآفرین ) دفتر توسعه امور کارآفرینان مرداد ماه ۱۳۸۶
-          طرحهای تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی ( مهندس اکبر بدیعی – دکتر محمد رضا روستا      دی ماه ۱۳۸۶ )
-          شیوه نامه دریافت تسهیلات ماده ۸۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران   ( مهندس اکبر بدیعی آذر ماه ۱۳۸۶ )