كارآفريني ، پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين

كارآفريني ، پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين :اقتصاد در ابتداي هزاره سوم ميلادي شاهد دگرگونيهاي شگرفي بوده است . انقلاب فنآوري اطلاعات و تغيير تركيب نيروي كار به نفع نيروهاي دانش – محور از زمره اين تغييرات است .شايد مهمترين روندي كه در اقتصاد ديده مي شود حركت به سوي يك نظام اقتصادي با ماهيت شبكه اي است . در چنين اقتصادي ، كنترل و تخصيص منابع به صورت توزيع شده صورت مي گيرد و نقش شبكه هاي اجتماعي در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از نظام متمركز برنامه ريزي دولتي خواهد بود .نقش كارآفرينان در رويكرد شبكه مدار به مراتب پررنگتر از رويكرد اقتصاد كلاسيك است . در اقتصاد نوين ، كارآفرينان در شبكه هاي اجتماعي نقش عناصر فعالي را ايفا مي كنند كه ارتقاي بازده سرمايه هاي مادي و انساني را فراهم مي آورند