پيامدهاي كارآفريني

پيامدهاي كارآفريني  دامنه تاثيرات كارآفريني بر جامعه بسيار وسيع است . از تغيير در ارزشهاي اجتماعي تا رشد شتابان اقتصادي . محققين تغييرات مختلفي را كه كارآفريني در يك جامعه ايجاد مي كند ، بررسي كرده و آثار آن را از ديدگاه هاي متفاوت مورد بحث قرار داده اند . برخي از اين تاثيرات عبارتند از : ·          اشتغال زايي·          انتقال تكنولوژي ·          ترغيب و تشويق سرمايه گذاري·          شناخت ، ايجاد و گسترش بازارهاي جديد·          افزايش رفاه·          ساماندهي و اسفاده اثربخش از منابع پيامدهاي مثبتي كه توسعه كارآفريني در اقتصاد كشور ايجاد مي كند ، غير قابل انكار است . بسياري از محققان معتقدند كه ، كارآفرينان از رسيدن نظام اقتصادي به تعادل ايستا جلوگيري كرده و بواسطه رفتارهاي فرصتجويانه خود ، اقدام به فرصت سازي براي كليت نظام اقتصادي مي نمايند. كارآفريني ، پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين :اقتصاد در ابتداي هزاره سوم ميلادي شاهد دگرگونيهاي شگرفي بوده است . انقلاب فنآوري اطلاعات و تغيير تركيب نيروي كار به نفع نيروهاي دانش – محور از زمره اين تغييرات است .شايد مهمترين روندي كه در اقتصاد ديده مي شود حركت به سوي يك نظام اقتصادي با ماهيت شبكه اي است . در چنين اقتصادي ، كنترل و تخصيص منابع به صورت توزيع شده صورت مي گيرد و نقش شبكه هاي اجتماعي در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از نظام متمركز برنامه ريزي دولتي خواهد بود .نقش كارآفرينان در رويكرد شبكه مدار به مراتب پررنگتر از رويكرد اقتصاد كلاسيك است . در اقتصاد نوين ، كارآفرينان در شبكه هاي اجتماعي نقش عناصر فعالي را ايفا مي كنند كه ارتقاي بازده سرمايه هاي مادي و انساني را فراهم مي آورند